ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ

ଆପଣ ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସଂପର୍କ କରନ୍ତୁ ।